Banc Lily

SKU: OBVEL-WHG
  • Blanc Velours
  • 48" x 18" x 18"