Vases Clarinette 9" x 24"

SKU: VAS-2OUV-24

9" x 24"